Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 
Základné informácie   |   Zborník abstraktov z I. ročníka konferencie   |   Zborník z II. ročníka konferencie   |  

Zborník abstraktov z III. ročníka konferencie   |   Prezentácie príspevkov   |   Fotografie

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach začala s organizáciou vedeckých konferencií na tému "Ekonomické aspekty v územnej samospráve" v roku 2010.

Dňa 20.9.2012 sa uskutočnil III. ročník vedeckej konferencie "EKONOMICKÉ ASPEKTY V ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE III.", nad ktorou prevzal záštitu primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu z oblasti ekonómie a manažmentu verejnej správy v teórii a praxi. V rámci konferencie odzneli príspevky v týchto tematických okruhoch:
 • Ekonomika a riadenie v samospráve,
 • Informatizácia v územnej samospráve,
 • Súčasné trendy v oblasti manažmentu a marketingu samospráv.

Z vedeckej konferencie bol vydaný recenzovaný zborník príspevkov v tlačenej podobe ( Obsah zborníka ).Vedecký výbor

Organizačný výbor

 • prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
 • doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
 • Ing. Werner Bernatik, PhD.
 • doc. Ing. Emília Jakubíková, CSc.
 • prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
 • doc. Ing. Juraj Tej, PhD.
 • doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
 • doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
 • Ing. Eva Výrostová, PhD.
 • Ing. Eva Mihaliková, PhD.
 • Ing. Slávka Sedláková, PhD.
 • Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
 • Ing. Peter Čisárik
 • Beáta Fecková
   
Kontakt: Ing. Eva Mihaliková, PhD., UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice, tel. 055/7883637, email: eva.mihalikova1@upjs.sk