Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 
Základné informácie   |   Zborník abstraktov z I. ročníka konferencie   |   Zborník z II. ročníka konferencie   |  

Zborník abstraktov z III. ročníka konferencie   |   Prezentácie príspevkov   |   Fotografie

Prezentácie z III. ročníka konferencie

Niektoré aspekty verejných výdavkov v SR
prof. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, CSc., FVS UPJŠ Košice

Kritéria ovplyvňujúce občanov pri voľbe poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev
doc. Ing. Viera PAPCUNOVÁ, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Ing. Ivana GECÍKOVÁ, PhD., Ústav pre verejnú správu Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vplyv normotvorby obcí do 1000 obyvateľov na financovanie kompetencií miestnych samospráv
Ing. Jozef KRNÁČ, PhD. – Ing. Ján KOLLÁR, Ekonomická fakulta, UMB Banská Bystrica

Niektoré aspekty dostupnosti webových stránok obcí
Mgr. Ing. Peter SCHMIDT, PhD. – Dr. Ing. Jaroslav KULTAN, PhD. – Ing. Ján PITTNER – Ing. Michal GRELL, PhD. – Bc. Veronika HORNIAKOVÁ, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave

Elektronické aukcie - zbraň proti klientelizmu?
Ing. Radoslav DRAB, PhD., FVS UPJŠ Košice
Ing. Lucia MIHÓKOVÁ, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Vyžívanie IKT pri poskytovaní verjných služieb: ranking slovenských miestnych samospráv
Ing. Veronika ČERNÁKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Informačné systémy v samospráve
Ing. Eva MIHALIKOVÁ, PhD., FVS UPJŠ Košice

Manažment a marketing samospráv podporujúcich kreativitu odvetvia
doc. Ing. Viera PETRÁŠOVÁ, CSc. – Ing. Janka BERESECKÁ, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre

Podpora klastrov v rámci cezhraničnej spolupráce medzi košickým krajom a jeho susediacimi cezhraničnými regiónmi
Ing. Peter BURGER, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach